Sobota, 10 października 2015, data aktualizacji serwisu: 26.11.2013
Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
69.738 osób

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie

i
Strona znajduje się w archiwum.
23.12.2009

 

 

REGULAMIN

 

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

ŚWIDWINIE

 

z dnia 23 KWIETNIA 2009 r.

 

           Na podstawie art.7 ust.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  ( Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz.277 z późniejszymi zmianami¹)  ) ustala się, co następuje:  

 

 Rozdział  1

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

1.      Ustala się Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie z  siedzibą w Świdwinie przy ulicy Wojska Polskiego 18a, zwany dalej „Regulaminem Komendy”

2. Regulamin Komendy określa:

1)     strukturę organizacyjną;

2)     funkcje;

3)     organizację i tryb kierowania;

4)     zadania komórek organizacyjnych

 Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie zwanej dalej „Komendą”.

 

§ 2.

 

Komenda, jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji, zwanego dalej „Komendantem Powiatowym Policji”

 

§ 3.

 

Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

 

 

§ 4.

 

1. Wprowadza się podstawowy rozkład czasy służby i pracy w Komendzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 30 do 15 : 30.

2.  Policjanci i pracownicy Komendy są obowiązani potwierdzać obecność w służbie albo pracy własnoręcznym podpisem, składanym bezpośrednio przed jej podjęciem w przeznaczonych do tego celu ewidencjach czasu służby i pracy.

3. Przerwanie lub przedłużenie czasu służby lub pracy wymaga zgody przełożonego oraz potwierdzenia w ewidencjach czasu służby i pracy.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa w  § 6 ust. 2, prowadzą ewidencje czasu służby i pracy podległych policjantów i pracowników.

5. Pobyt policjanta lub pracownika w pomieszczeniach Komendy poza wyznaczonym rozkładem czasu służby lub pracy wymaga uzgodnienia z bezpośrednim przełożonym.

 

§ 5.

 

Komendant Powiatowy Policji, albo I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 14:00 do 18:00. Jeżeli wskazane dni są wolnymi od służby lub pracy, skargi i wnioski przyjmuje się w najbliższy dzień powszedni.

 

Rozdział  2

Struktura Organizacyjna Komendy

 

§ 6.

 

1. Kierownictwo Komendy stanowią:

      1) Komendant Powiatowy Policji;

      2) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki  organizacyjne:

    1) Wydział Kryminalny;

    2) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego;

    3) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;         

    4)  Posterunek Policji w Sławoborzu;

    5) Jednoosobowe Stanowisko  do spraw Kadr i Szkolenia;

    6) Zespół Łączności i Informatyki;

    7)     Zespół Administracyjno – Gospodarczy;

    8)     Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 

§ 7.

 

Na terenie powiatu świdwińskiego działa Komisariat Policji w Połczynie Zdroju, którego Komendant podlega Komendantowi Powiatowemu Policji.

 

§ 8.

 

W przypadku prowadzenia działań i operacji policyjnych wykraczających poza terytorialny zasięg działania Komendanta komisariatu Policji działaniami policyjnymi na tym terenie kieruje Komendant lub wyznaczony kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa         w § 6 ust. 2 albo inny policjant wyznaczony przez Komendanta.

 

Rozdział  3

Organizacja Kierowania w Komendzie

 

§ 9.

 

Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji i kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz policjantów lub pracowników wyznaczonych do koordynowania realizacji zespołów, a także bezpośrednio podległych policjantów  lub pracowników.

 

§ 10.

 

Komendant Powiatowy Policji:

1)     określa zakresy zadań na stanowiskach I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa § 6 ust.2, a także zakresy zadań bezpośrednio podległych policjantów i pracowników;

2)      sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

a)     Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,

b)     Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo - Informacyjnych,

c)      Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kadr i Szkolenia,

d)     Zespołu Łączności i Informatyki,

e)     Zespołu Administracyjno – Gospodarczego,

f)        Jednoosobowego Stanowiska do spraw  Ochrony Informacji Niejawnych,

3)     wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników;

4)     reprezentuje Komendę wobec organów administracji publicznej i innych instytucji oraz organizacji społecznych i obywateli;

5)     reprezentuje Komendę wobec kierowników innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

§ 11.

 

1. Komendant Powiatowy Policji może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.

2. Komendant Powiatowy Policji może powoływać nieetatowe zespoły realizujące zlecone przez niego zadania oraz wyznaczać podległych policjantów lub pracowników do kierowania tymi zespołami.

 

§ 12.

 

1.    Komendanta Powiatowego Policji podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

2. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta Powiatowego Policji, chyba że Komendant Powiatowy Policji postanowi inaczej.

        3. I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez Komendanta Powiatowego Policji kierownik komórki organizacyjnej Komendy.

 

 

§ 13.

 

1.        Komórką organizacyjną  Komendy, zwaną dalej „komórką” kieruje jej kierownik przy pomocy zastępcy, kierowników podległych komórek oraz bezpośrednio podległych policjantów lub pracowników.

2.        Kierownik komórki może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach, z wyjątkiem decyzji i czynności, o których mowa w § 11 ust. 1.

3.        Kierownik komórki może powoływać nieetatowe zespoły realizujące określone przez niego zadania oraz wyznaczać podległych policjantów lub pracowników do kierowania tymi zespołami.

4.        Kierownik komórki może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie zadań, w określonym przez niego zakresie, innych niż ustalone w karcie opisu stanowiska pracy.

5.        Kierownika komórki zastępuje w czasie jego nieobecności jego zastępca albo wyznaczony przez niego inny podległy policjant lub pracownik.

6.        Zastępowanie kierownika komórki obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w Regulaminie Komendy, chyba że kierownik komórki określi inny zakres zastępstwa.

 

§ 14.

 

1. Kierownik komórki sporządza szczegółowy zakres zadań podległej komórki podlegający zatwierdzeniu przez Komendanta Powiatowego Policji.

2. Zakres zadań kierownika komórki i jego zastępców ustala Komendant Powiatowy Policji, podpisując sporządzone przez kierownika komórki karty opisu stanowisk pracy.

3. Kierownik komórki ustala zakres zadań kierowników podległych komórek oraz podległych policjantów i pracowników, sporządzając i podpisując karty opisu stanowisk pracy.

4. Kierownik komórki zapoznaje podległych policjantów i pracowników z kartami opisu stanowisk pracy bezpośrednio przed podjęciem  przez te osoby służby albo pracy na wyznaczonym stanowisku.

5. Karty opisu stanowisk pracy, o których mowa w ust. 2 – 4 sporządza się w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

6. Kierownik komórki sporządza, przedkłada do zatwierdzenia i zapoznaje z opisami stanowisk pracy podległych urzędników i pracowników, zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej.

7. Opisy stanowisk pracy, o których mowa w ust. 6, sporządza się na podstawie przepisów o służbie cywilnej.

 

§ 15.

 

Kierownik komórki jest obowiązany niezwłocznie zaktualizować szczegółowy zakres zadań podległej komórki oraz karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy w przypadku zmiany zakresów zadań, o których mowa § 16 – 25.

 

Rozdział  4

Zadania komórek organizacyjnych Komendy

 

§ 16.

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

1.         Wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej, narkotykowej  i gospodarczej oraz sprawnego wykrywania i ścigania ich sprawców na terenie powiatu świdwińskiego, we współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy, jednostkami Policji, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi uprawnionymi organami rządowymi, samorządowymi lub organizacyjnymi  i instytucjami pozarządowymi.

2.         Prowadzenie i koordynowanie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach wszystkich przestępstw zaistniałych na obszarze powiatu świdwińskiego.

3.         Realizowanie czynności w zakresie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacji osób i zwłok we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi uprawnionymi organami rządowymi, samorządowymi lub organizacjami i instytucjami pozarządowymi.

4.         Prowadzenie czynności operacyjnych na miejscach przestępstw, w tym udział w śledczych oględzinach miejsc przestępstw w celu niezwłocznego wykrycia ich sprawców.

5.         Aktualizacja zbiorów umożliwiających identyfikację osób i rzeczy.

6.         Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach.

7.         Współpraca z komórkami pionu kryminalnego w zakresie wykorzystania wiedzy i możliwości kryminalistyki w tworzeniu wersji osobowych  i śledczych.

 

§ 17.

 

Do zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy:

  1. Wypracowanie kierunków, w tym taktyki, form i metod działania, a także ocenianie i nadzorowanie skuteczności podejmowanych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie wykonywania służby patrolowo – interwencyjnej.
  2. Monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk dotyczących dzieci i młodzieży.
  3. Zapobieganie oraz wypracowywanie form i metod ograniczania rozmiarów patologii społecznych.
  4. Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  5. Nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji o zgłoszonych Policji zdarzeniach.
  6. Bieżące i okresowe analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy, ocena skuteczności podjętych działań w tym zakresie oraz określenie sposobów ich realizacji.
  7. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia, prowadzenie rejestru i statystyki tych spraw.
  8. Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania służby dyżurnej Komendy.
  9. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych, zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom drogowym, kierowanie ruchem i jego kontrola.

          10. Analizowanie  bezpieczeństwa,  porządku i płynności ruchu na drogach publicznych, 

         badanie  przyczyn  i  okoliczności  powstania  wypadków  i   kolizji drogowych.

          11. Współdziałanie  z  organami  administracji  państwowej i samorządowej oraz instytucjami, organizacjami społecznymi i mediami w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

 

§ 18.

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska  ds. Kadr i Szkolenia należy:

     1.  Kształtowanie polityki kadrowej w Komendzie, podejmowanie przedsięwzięć w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji oraz doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy i podległej jednostki.

             2. Zakres zadań Jednoosobowego Stanowiska ds. Kadr i Szkolenia obejmuje w szczególności:

1)     realizowanie procedur i spraw kadrowo – osobowych dot. policjantów i pracowników Policji zatrudnionych w Komendzie z wyłączeniem zastrzeżonych do decyzji Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego Policji;

2)     prowadzenie prac organizacyjno – etatowych;

3)     opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Powiatowego Policji, wniosków w sprawach kadrowych i osobowych w stosunku do podległych mu policjantów

      i pracowników Policji;

4)     realizowanie polityki i praktyki Komendanta Powiatowego Policji w sprawach wyróżnień oraz dyscypliny służbowej wobec podległych mu policjantów i pracowników Policji;

5)     prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej;

6)     zabezpieczenie rezerw osobowych;

7)     rozpoznawanie potrzeb, planowanie przedsięwzięć szkoleniowych;

8)     organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego;

9)     organizowanie i koordynowanie szkolenia obronnego oraz zajęć z wystrzelenia strzeleckiego;

                 10)  przeprowadzanie   okresowych  kontroli  sprawności  fizycznej   i strzeleckiej  policjantów i sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

               11) monitorowanie    i    ocenę    zastosowanych    rozwiązań    organizacyjnych,  analizowanie    i    opiniowanie    propozycji    dot.    zmian   strukturalnych;

                12) opracowywanie     okresowych   sprawozdań    z    działalności     kadrowej, szkoleniowej,    dyscyplinarnej    i    innych   zleconych   przez   Komendanta  Powiatowego Policji.

 

 

§ 19.

 

Do zadań Zespołu Administracyjno – Gospodarczego należy:

1.      Realizacja wydatków budżetowych w formie akredytywy w zakresie uzyskanego upoważnienia zgodnie z przyznanymi limitami finansowymi.

2.      Weryfikacja merytoryczna i formalno – rachunkowa rachunków.

3.      Rozliczanie delegacji związanych z przejazdami służbowymi.

4.      Przygotowanie dokumentacji do dokonania rozliczenia się  z akredytywy.

5.      Nadzór nad obsługą kasową jednostki.

6.      Sporządzanie zbiorczych zestawień równoważnika za posiłki regeneracyjne na podstawie otrzymanych wykazów, a także sporządzanie wykazów równoważnika za wyżywienie psów służbowych.

7.      Opracowywanie wniosków z tytułu dopłat do wypoczynku  i przejazdu na koszt MSWiA.

8.      Wykonywanie zadań wynikających z przestrzegania przepisów BHP  i p.poż.

                        9.  Eksploatacja i garażowanie pojazdów, a także prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów.

                      10. Wydawanie     i     ewidencja     upoważnień     na    prowadzenie    pojazdów  służbowych.

                      11. Realizacja  procedur związanych  z likwidacją szkód transportowych i innych.

                      12. Sporządzanie  i  przesyłanie sprawozdań okresowych  w zakresie gospodarki  transportowej.

                      13. Prowadzenie  ewidencji  środków  trwałych.

 

§ 20.

 

Do zadań Zespołu Łączności i Informatyki należy:

1.      Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności  w Komendzie i jednostce podległej.

2.      Prowadzenie całościowej obsługi informatycznej na potrzeby Komendy  i jednostki podległej.

3.      Bieżąca aktualizacja danych będących przedmiotem obsługi systemu informatycznego.

4.      Prowadzenie stałego nadzoru nad pracą terminali Komendy pod względem przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

5.      Wprowadzanie danych źródłowych wytworzonych w KPP Świdwin oraz jednostkach podległych do KSIP.

6.      Modyfikacja, sprawdzanie i typowanie danych w KSIP.

7.      Prowadzenie stałego nadzoru nad terminowością i jakością danych wprowadzanych do centralnych systemów informatycznych przez inne osoby zajmujące się tą problematyką w KPP Świdwin oraz jednostkach podległych.

 

§ 21.

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1.         Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie.

2.         Nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej  w Komendzie i podległej jednostce.

3.         Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów objętych klauzulą tajności.

4.         Prowadzenie postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa policjantom i pracownikom Policji.

5.         Okresowe kontrole ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.

6.         Opracowanie planu ochrony jednostki i nadzorowanie jego realizacji.

7.         Prowadzenie szkoleń policjantów i pracowników cywilnych  w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 22.

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo – Informacyjnych należy:

1.      Wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej.

2.      Realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej.

3.      Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4.      Współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej      i prewencji kryminalnej.

5.      Tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej.

6.      Współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

§ 23.

 

Komendant Powiatowy Policji może na czas określony lub w związku z konkretną sprawą zlecić kierownikom komórek Komendy wykonywanie innych zadań niż określone  w § 16 -22.

 

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 24.

 

Kierownicy komórek Komendy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Regulaminu określą szczegółowe zakresy zadań podległych komórek i sporządzą karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 14, dla poszczególnych stanowisk służbowych.

 

§ 25.

 

Kierownicy komórek Komendy są obowiązani niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników z Regulaminem Komendy.

 

§ 26.

 

Traci moc Regulamin  Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie z dnia 01 sierpnia 2008 roku wraz z aneksami.

§ 27.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 25 lutego 2009 roku

 

 

 

                                          

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W  ŚWIDWINIE

INSP.  WALDEMAR TRZCIŃSKI

 

 W  POROZUMIENIU

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W SZCZECINIE

NADINSP. TADEUSZ  PAWLACZYK

 

 

 

 

 

 

__________________________

¹) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz.818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065, Nr 237, poz.1651 oraz z 2009r. Nr 22, poz.120.

 

 

23.12.2009

26.11.2010
Autor : Krzysztof Warianka
Opublikowane przez : Krzysztof Warianka
Statystyka strony: 1217 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA