Służba cywilna - Praca w służbie cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w służbie cywilnej

Służba cywilna

 

Informacja dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w korpusie Służby Cywilnej

 
ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
Zgodnie z art. 4 ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
 
  1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Komendant Powiatowy Policji organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie
 
Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.dsc.kprm.gov.pl
 
Dokumenty należy składać:
Komenda Powiatowa Policji
w Świdwinie

ul. Królowej Jadwigi 2

78-300 Świdwin

 

 

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze jego wynik jest upowszechniany poprzez umieszczenie go w Wydziale Kadr i Szkolenia KPP w Świdwinie, a także przez opublikowanie go na stronach Biuletynu.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji i ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.
 
Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
-         określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych   kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
-         informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
-         uzasadnienie dokonanego wyboru.
 
Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 
LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE:
- oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego),
- oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna – brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych oświadczeń,
- osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
- zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia.
 
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ROZPATRZENIU PODLEGAJĄ TYLKO OFERTY ZAWIERAJĄCE PODPISANĄ WŁASNORĘCZNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Metryczka

Data publikacji : 28.04.2011
Data modyfikacji : 26.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Warianka
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Warianka
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Diakun
do góry