Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Petycje - podstawy prawne

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - Dz.U. RP z dnia 05 września 2014 r. poz. 1195

Składanie petycji

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie

ul. Wojska Polskiego 18a, 78-300 Świdwin

faks: 94 365 0514

email: sekretariat.swidwin@sc.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 10.11.2015
Data modyfikacji 16.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Warianka
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Warianka
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Warianka
do góry